Bewonersparticipatie anno nu

Een belangrijke factor voor prettig wonen is de mate waarin bewoners kunnen meedenken en participeren. Voor een prettige woonomgeving zijn de woningcorporatie en de bewoners immers samen verantwoordelijk.

Bij bewonerscommissies en huurdersbelangenverenigingen is de achterban steeds minder goed vertegenwoordigd en het eigenbelang staat vaak voorop. Het overleggen kost veel tijd en energie en levert weinig op. Hooguit 0,5% van de huurders is actief in een bewonerscommissie of huurderbelangenvereniging. Het is steeds moeilijker om nieuwe mensen te vinden. Dat is ook niet vreemd. Hoe leuk is het om je aan te sluiten bij een club die vooral vergadert en weinig resultaat boekt?

Onze conclusie is: de oude vorm van bewonersparticipatie is van de vorige eeuw en voldoet niet meer. Te weinig bewoners worden ermee bereikt of door gediend. Het sluit niet meer aan bij de behoeften en interesses van huurders. Deze tijd vraagt niet alleen om meepraten, maar vooral ook om meedoen. Tijd dus voor nieuwe vormen van samenwerking en bewonersparticipatie die meer mensen aanspreekt en de corporatie meer oplevert.

Loslaten en vernieuwen

Het is belangrijk dat corporaties, veel meer dan nu, duidelijk maken dat zij verwachten dat huurders actief zijn in de buurt. Alleen het betalen van de huur is niet voldoende.

Om het huurders gemakkelijk te maken actief te worden en mee te denken en te praten, helpt het om veel verschillende vormen van participatie aan te bieden. Meepraten kan bijvoorbeeld door lid te worden van een huurderspanel, op een online forum of door een themabijeenkomst te bezoeken. Meedoen kan ook door actief te zijn als klusjesman, door het groen in de buurt te onderhouden, de schoonmaak van het portiek te organiseren, of toezicht te houden over speelterreinen en andere voorzieningen. Bij onderhoud, renovatie en leefbaarheidsactiviteiten kunnen tijdelijke commissies worden opgericht.

Veel van deze nieuwe vormen van meepraten en meedoen worden nu al succesvol toegepast door corporaties. Het is nu zaak om deze nieuwe vormen prominenter in te zetten en de oude vorm langzaam maar zeker los te laten.

 

Nieuwe vormen

Kennis van bestaande initiatieven kan worden hergebruikt, of op een nieuwe manier worden gecombineerd tot inspirerende oplossingen:

De wooncoöperatie

Een Wooncoöperatie is het ‘woonbedrijf’ van de bewoners zelf. Zij zijn de gezamenlijke eigenaar van de coöperatie; binnen die coöperatie kopen of huren zij hun woning, en ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van hun woning en woonomgeving. De Wooncoöperatie is een organisatie die activiteiten verricht van en voor leden van de doelgroep van beleid, richt zich niet op het maken van winst en is er dus primair in het belang van de volkshuisvesting.

Bewonersbedrijf

Bewonersbedrijven zijn bedrijven van, voor en door bewoners. Bewoners zetten een onderneming op die tot doel heeft hun buurt economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen. Een bewonersbedrijf:

  • Werkt aan economische, fysieke en sociale ontwikkeling van een gebied
  • Is onafhankelijk, zelfvoorzienend
  • Is geïnitieerd door, in bezit van en wordt bestuurd door bewoners
  • Is gericht op samenwerking met lokale overheid, instellingen en bedrijven

VvE /gemengd complex

Het goed organiseren van het beheer van gemengde complexen vergt een andere mentaliteit. Van huurders, van eigenaars, maar vooral ook van de corporatie! Door uw visie op bewonersparticipatie in het algemeen te herijken kunt u grote slagen maken in gemengde complexen. Moderniseer uw participatiekaders en geef duidelijk aan hoe u bewoners laat participeren in gemengde complexen!

EsCo

Een ESCo is een ‘Energy Service Company’, waaraan een eigenaar van een gebouw z’n energievoorziening en het beheer daarvan kan uitbesteden. Het doel is dat op die manier in duurzame energie geïnvesteerd wordt en op energie bespaard wordt, zonder daar zelf de nodige investeringen te moeten doen.

Meer weten?

Bel of mail voor een afspraak!

Contact